Skip to main content

Salgs- og leveringsbetingelser


Anvendelse:
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle til­bud, salg og leverancer, herunder komponentsalg og pro­jek­t­salg.

Aftale:
En aftale er først indgået, når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Dansk Proces­ventilation ApS.

Priser:
Alle priser er anført ekskl. moms og levering. Gæl­­den­de priser findes på: www.dansk-procesventilation.dk. Dansk Proces­ven­ti­la­tion ApS for­beholder sig retten til at ændre priserne på hjemmesiden uden varsel.

Levering:
Alle leverancer sker ab lager, medmindre andet af­ta­les. Dansk Procesventilation ApS arrangerer trans­port, og fragt­udlægget debiteres køber.

Betaling:
Komponentsalg:
Ved køb af komponenter for under DKK 50.000,- er be­ta­lingsfristen 20 dage netto fra fakturadato.

Ved køb af komponenter for over DKK 50.000,- for­fal­der betalingen i to lige store rater: Halvdelen ved or­dre­­mod­tagelsen, og den anden halvdel ved le­ve­ring ab fabrik. På begge fakturaer er betalings­frist­en 20 dage netto.

Projektsalg:
Ved køb af projekter følges betalingsanvisningerne i NLM-94.
Ved montering efter regning:
En tredjedel af den aftalte pris for materiellet se­nest 30 dage efter aftalens indgåelse.
En tredjedel af den aftalte pris for materiellet se­nest 30 dage efter at materiellet er meldt leverings­klart fra fabrik.
En tredjedel af den aftalte pris for materiellet se­nest 30 dage efter at materiellet er ankommet til mon­­te­ringsstedet.
Betaling for monteringsarbejdet erlægges efter må­ned­lig faktura med 30 dages betalingsfrist fra fak­tu­­ra­dato.

Ved montering til fast pris inkluderet i kontrakt­sum­men:
30 % af kontraktsummen senest 30 dage efter af­ta­­lens indgåelse.
30 % af kontraktsummen senest 30 dage efter, at ma­te­riellet er meldt leveringsklart fra fabrik.
30 % af kontraktsummen senest 30 dage efter, at ma­teriellet er ankommet til monteringsstedet.
Resten af kontraktsummen senest 30 dage efter over­­dra­gelsen.

Ekspeditionsgebyr:
Ved køb af komponenter for under DKK 1.000,- på­lægges et ekspeditionsgebyr på DKK 150,-.

 

Garantistillelse:
Dansk Procesventilation ApS forbeholder sig retten til, uanset købssum, at stille krav om sik­ker­heds­stillelse i form af bankgaranti. Udgiften til bank­ga­ran­tien af­hol­des af Dansk Procesventilation ApS.

Rykkergebyr:
Hvis betalingen sker efter forfaldsdato, er køber plig­tig til at betale morarenter af det forfaldne beløb med 1 % pr. påbegyndt måned, dog minimum DKK 150,-.

Returnering:
Returvarer modtages kun mod forudgående aftale. Alle returvarer fremsendes franko i originalemballage og uden tegn på brug. Varer der returneres efter af­tale, krediteres mod et gebyr på 20 % af fak­t­ura­be­lø­bet.

Leveringstider:
Alle oplyste leveringstider er forventelige leverings­tider. På ordre­bekræf­telsen fremgår de endelige leve­rings­­tider.

Der ta­ges forbehold for le­ve­rings­for­sin­kelser, der måt­te op­­stå som følge af hændelser, der sker uden for Dansk Procesventilation ApS’ ind­fly­del­se. Dansk Pro­ces­­­ven­ti­lation ApS forpligter sig til hur­tigst muligt at un­der­rette alle in­volverede parter om så­danne for­sin­kelser.

Ejendomsforbehold:
Alle komponenter og alt materiel, som indgår i et pro­­jekt, forbliver Dansk Procesventilation ApS’ ejen­dom, ind­til betaling er erlagt fuldt ud i den ud­stræk­ning, et så­­dant ejendomsforbehold er gyldigt efter gæl­­dende ret.

Tegninger og andre tekniske dokumenter:
Alle tegninger, tekniske beskrivelser og kommercielle oplysninger, som fremsendes i forbindelse med til­buds­givning, levering, montering og dokumentation, må ikke udleveres til tredjepart uden Dansk Pro­ces­ventilation ApS’ skriftlige samtykke.

Fejl og mangler:
Dansk Procesventilation ApS er forpligtet og be­ret­ti­get til at afhjælpe fejl og mangler på leverede pro­duk­­ter og løsninger, som opstår inden for 12 må­ne­der efter pro­duktets levering eller løsningens over­dragelse.

Dansk Procesventilation ApS’ ansvar begrænser sig til arbejdsløn og materialer.

Dansk Procesventilation ApS kan ikke gøres an­svar­lig for driftstab, avancetab eller andre direkte eller in­di­rek­te tab hos køber eller tredjepart.

Tvister:
Enhver uoverensstemmelse mellem kunden og Dansk Procesventilation ApS afgøres ved Københavns Byret som valgt værneting.