Salgs- og leveringsbetingelser


Anvendelse:
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle til­bud, salg og leverancer, herunder komponentsalg og pro­jek­t­salg.

Aftale:
En aftale er først indgået, når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftelse fra Dansk Proces­ventilation ApS.

Priser:
Alle priser er anført ekskl. moms og levering. Gæl­­den­de priser findes på: www.dansk-procesventilation.dk. Dansk Proces­ven­ti­la­tion ApS for­beholder sig retten til at ændre priserne på hjemmesiden uden varsel.

Levering:
Alle leverancer sker ab lager, medmindre andet af­ta­les. Dansk Procesventilation ApS arrangerer trans­port, og fragt­udlægget debiteres køber.

Betaling:
Komponentsalg:
Ved køb af komponenter for under DKK 50.000,- er be­ta­lingsfristen 20 dage netto fra fakturadato.

Ved køb af komponenter for over DKK 50.000,- for­fal­der betalingen i to lige store rater: Halvdelen ved or­dre­­mod­tagelsen, og den anden halvdel ved le­ve­ring ab fabrik. På begge fakturaer er betalings­frist­en 20 dage netto.

Projektsalg:
Ved køb af projekter følges betalingsanvisningerne i NLM-94.
Ved montering efter regning:
En tredjedel af den aftalte pris for materiellet se­nest 30 dage efter aftalens indgåelse.
En tredjedel af den aftalte pris for materiellet se­nest 30 dage efter at materiellet er meldt leverings­klart fra fabrik.
En tredjedel af den aftalte pris for materiellet se­nest 30 dage efter at materiellet er ankommet til mon­­te­ringsstedet.
Betaling for monteringsarbejdet erlægges efter må­ned­lig faktura med 30 dages betalingsfrist fra fak­tu­­ra­dato.

Ved montering til fast pris inkluderet i kontrakt­sum­men:
30 % af kontraktsummen senest 30 dage efter af­ta­­lens indgåelse.
30 % af kontraktsummen senest 30 dage efter, at ma­te­riellet er meldt leveringsklart fra fabrik.
30 % af kontraktsummen senest 30 dage efter, at ma­teriellet er ankommet til monteringsstedet.
Resten af kontraktsummen senest 30 dage efter over­­dra­gelsen.

Ekspeditionsgebyr:
Ved køb af komponenter for under DKK 1.000,- på­lægges et ekspeditionsgebyr på DKK 150,-.

 

Garantistillelse:
Dansk Procesventilation ApS forbeholder sig retten til, uanset købssum, at stille krav om sik­ker­heds­stillelse i form af bankgaranti. Udgiften til bank­ga­ran­tien af­hol­des af Dansk Procesventilation ApS.

Rykkergebyr:
Hvis betalingen sker efter forfaldsdato, er køber plig­tig til at betale morarenter af det forfaldne beløb med 1 % pr. påbegyndt måned, dog minimum DKK 150,-.

Returnering:
Returvarer modtages kun mod forudgående aftale. Alle returvarer fremsendes franko i originalemballage og uden tegn på brug. Varer der returneres efter af­tale, krediteres mod et gebyr på 20 % af fak­t­ura­be­lø­bet.

Leveringstider:
Alle oplyste leveringstider er forventelige leverings­tider. På ordre­bekræf­telsen fremgår de endelige leve­rings­­tider.

Der ta­ges forbehold for le­ve­rings­for­sin­kelser, der måt­te op­­stå som følge af hændelser, der sker uden for Dansk Procesventilation ApS’ ind­fly­del­se. Dansk Pro­ces­­­ven­ti­lation ApS forpligter sig til hur­tigst muligt at un­der­rette alle in­volverede parter om så­danne for­sin­kelser.

Ejendomsforbehold:
Alle komponenter og alt materiel, som indgår i et pro­­jekt, forbliver Dansk Procesventilation ApS’ ejen­dom, ind­til betaling er erlagt fuldt ud i den ud­stræk­ning, et så­­dant ejendomsforbehold er gyldigt efter gæl­­dende ret.

Tegninger og andre tekniske dokumenter:
Alle tegninger, tekniske beskrivelser og kommercielle oplysninger, som fremsendes i forbindelse med til­buds­givning, levering, montering og dokumentation, må ikke udleveres til tredjepart uden Dansk Pro­ces­ventilation ApS’ skriftlige samtykke.

Fejl og mangler:
Dansk Procesventilation ApS er forpligtet og be­ret­ti­get til at afhjælpe fejl og mangler på leverede pro­duk­­ter og løsninger, som opstår inden for 12 må­ne­der efter pro­duktets levering eller løsningens over­dragelse.

Dansk Procesventilation ApS’ ansvar begrænser sig til arbejdsløn og materialer.

Dansk Procesventilation ApS kan ikke gøres an­svar­lig for driftstab, avancetab eller andre direkte eller in­di­rek­te tab hos køber eller tredjepart.

Tvister:
Enhver uoverensstemmelse mellem kunden og Dansk Procesventilation ApS afgøres ved Københavns Byret som valgt værneting.

Dansk Procesventilation ApS
Vangeleddet 65
2670 Greve

Åbningstider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-16.00
Fredag kl. 8.00-14.30

Telefon: 61 279 379
Mail: info@dansk-procesventilation.dk
CVR nr.: 31588685

   

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.